Voorwaarden

Fotoscherp / Kevin Nugter Fotografie is ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder: 66269873

Algemene voorwaarden

TFP-Contract 

Artikel 2
De bij artikel 1 overeengekomen poseercategorie betekent het volgende:
a. Portret / Fashion / Badmode: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed
staat afgebeeld, daaronder niet begrepen lingerie.
b. Lingerie: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in lingerie staat afgebeeld.
c. Topless: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel
of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto.
d. Esthetisch naakt: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de
tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek geheel of
gedeeltelijk niet zichtbaar is op de foto.
e. Naakt: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat
afgebeeld. De tepels en/of geslachtsdelen zijn zichtbaar afgebeeld op de foto.
Artikel 3
Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is
overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model
alle vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van haar recht op persoonlijke
levenssfeer en haar portretrecht.
Artikel 4
De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent het volgende:
TFP/TFCD: Het Model en Visagist krijgen volledig bewerkte en gebruiksklare foto’s
in
bestandsformaat JPEG. Uiterlijk binnen 4 weken ontvangen Model en evt Visagist via het internet
een link om deze bestanden te downloaden.
Deze foto’s zijn in hoge resolutie en niet voorzien van
logo. Voor gebruik online wordt een lagere resolutie voorzien van logo bijgevoegd.
Het aantal bewerkingen hangt af van het aantal set’s, het soort van bewerking en uit te werken
thema’s. Dit kan variëren van twee tot tien bewerkingen.
Artikel 5
Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s, gebruiken en vermenigvuldigen, plaatsen op
hun internetsite, opnemen in hun portfolio en aanwenden voor persoonlijke promotiedoeleinden.
Publicatie en verkoop door de fotograaf van fotoboeken welke foto’s van het model bevatten is
toegestaan. Publicatie en verkoop door de fotograaf van foto’s van het model via een expositie is
toegestaan. Publicatie en verkoop door de fotograaf van fotomontages waarin foto’s van het model
zijn
gebruikt is toegestaan in kleine (<500)
oplages. Ander (commercieel) gebruik door één der
partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
Het
is verplicht bij gebruik van de foto’s, de naam van Fotograaf te vermelden.
Het auteursrecht van de
foto’s berust te allen tijde bij de fotograaf. Het portretrecht van de foto’s berust bij het Model.
Artikel 6
Het is de Fotograaf toegestaan (delen van) de foto’s te gebruiken voor het vervaardigen van
montages.
Model verleent de Fotograaf het recht deze zonder beperkingen te publiceren en te
verveelvoudigen.
De Fotograaf zal montages zodanig vorm geven dat geen afbreuk wordt gedaan aan
de intenties, de
integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het Model.
Artikel 7
De Fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model,
daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor
voorafgaand toestemming heeft gegeven.
Artikel 8
Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de
overeengekomen beloning vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf.
Artikel 9
Op deze overeenkomst is in binnen- en buitenland het Nederlands Recht van toepassing.

Met dank aan Victor van Dijk www.victorvandijk.com

Wil je meer informatie over mijn bedrijf dan kun je contact opnemen met Kevin Nugter – 0639146242